DYNAMAX ADITIVI

1. SDS_157_ Dynamax Winter Care Shoot
Dynamax Winter Care Shoot: Aditiv za poboljšanje protočnih karakteristike dizel goriva. Pogodan za upotrebu u svim dizel agregatima sa ili bez DPF. Efikasno sprečava formiranja kristala parafina, štiti i podmazuje ceo sistem goriva do -28 0C (u zavisnosti od kvaliteta goriva). Sprečava koroziju. PRIMENA: 150ml za 60l dizela dodati u rezervoar pre svakog punjenja tokom zimskog perioda. OPASNOST. Sadrži: Ugljovodonici C11-C14, n-alkani, ISO-alkani, aromati (2-25%); ugljovodonici, C14-C18, n-alkani, iso-alkani, aromati (2-30%), naftalen. H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H351: : Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma. H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. EUH066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. P202: Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti. P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P301 + P310: AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. P308+P313: Ako dođe do izlaganja ili sumnje da je došlo do izlaganja:Potražiti medicinski savet/mišljenje. P331: Ne izazivati povraćanje. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

2. Dynamax Gasoline System Clean and Protect
Dynamax Gasoline System Clean and Protect -aditiv za čišćenje i zaštitu benzinskih sistema. Osigurava efektivno čišćenje celokupnog sistema za gorivo od rezervoara do komore za sagorevanje. Uklanja naslage nastale tokom rada i sprečava formiranje novih naslaga. Takođe je pogodan za hladno startovanja motora u zimskom periodu. PRIMENA: 300ml za 60l benzina na svakih 6 meseci. Dodati u rezervoar pre punjenja goriva. Tečnost za čišćenje nije zamena za gorivo! OPASNOST.Sadrži: toluen; propan-2-ol; aceton; destilati (nafta)laki, hidrogenizovani. H224: Veoma lako zapaljiva tečnost i para. H315: Izaziva iritaciju kože. H318: Dovodi do teškog oštećenja oka. H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu. H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod. H373: Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. P260: Ne udisati paru. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P303 + P361 + P353: AKO DOSPE NA KOŽU(ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom /istuširati se. P304 + P340: AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P308 + P313: Ako dođe do izlaganja ili sumnje da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/mišljenje.
Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje naznačenom na ambalaži.

3. Dynamax Diesel Bactericide
Dynamax Diesel Bactericide Pogodan za upotrebu u svim dizel agregatima i rezervoarima za skladištenje dizel goriva. Koncentrat visokih performansi sa širokim spektrom dekontaminacije za uklanjanje i preventivnu upotrebu protiv bakterija, gljivica i kvasaca u opremi koja je van upotrebe na duži period. PRIMENA: 150ml na 150L dizel goriva. OPASNOST: Proizvod sadrži ugljovodonike, C11-C14, n-alkanses, ISO-alkanses, aromatična (2-25%); ugljovodonici, C14-C18, n-alkani, iso-alkani, aromati (2-30%). H304 Može biti fatalno ukoliko se proguta i uđe u disajne puteve. H315 iritaciju kože. H319 ozbiljnu iritaciju očiju. H412 Štetno za vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. EUH066 Dugotrajna izloženost može izazvati sušenje ili pucanje kože. P264 Operite vodom i sapunom temeljno nakon rukovanja. P237 Sprečiti ispuštanje u okruženju. P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitno odelo / zaštitu za oči / lice. P301 + P310 AKO GUTANJA: Odmah pozvati OTROV CENTAR / doctor /. P331 Nemojte inducate povraćanje. P305 + P531 + P338 AKO IN EIES Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ako su prisutni i lako uraditi. Nastaviti ispiranje. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje naznačenom na ambalaži.

4. Dynamax Diesel System Clean and Protect
Dynamax Diesel System Clean and Protect –aditiv za čišćenje i zaštitu dizel sistema od habanja . Taloge i ostatke ugljenika, ulje i čađ ravnomerno rastvara i raspršuje. Obezbeđuje trajno podmazivanje pumpi za ubrizgavanje i svih pokretnih delova. Proizvod je pogodan i za visoke sisteme pritiska sa direktnim ubrizgavanjem i common rail sisteme. PRIMENA: 300ml za 60l dizela svakih 6 meseci. Dodaje se u rezervoar pre punjenja goriva. Tečnost za čišćenje nije zamena za goriv! PAŽNJA. Sadrži : Destilati (nafta),laki hidrogenizovani; toluen; ksilen. H226: Zapaljiva tečnost i para. H315:Izazvati iritaciju kože. H319:Dovodi do jake iritacije oka. H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod. P202:Pre rukovanja obavezno pročitati sve mere predostrožnosti i bezbednosti. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P303 + P361 + P353: AKO DOSPE NA KOŽU(ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom /istuširati se. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P308 + P313: Ako dođe do izlaganja ili sumnje da je došlo do izlaganja:Potražiti medicinski savet/mišljenje. P370 + P378: U slučaju požara: Koristite vodeni sprej za gašenje. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

5. Dynamax DPF Air Jet Fluid
Dynamax DPF Air Jet Fluid – tečnost za čišćenje čestica čađi (DPF). Rastvara onečišćenja u filteru čestica čađi i regeneriše ga do pune funkcionalnosti. PRIMENA: Uverite se da izduvni sistem nema curenja i ispravno radi. 1. Demontirati senzor pritiska. 2. Razblažiti tečnost sa vodom u odnosu 1: 3 (za teške kontaminacije 1: 2). 3. Napunite tečnost u pištolj pritiska vazduha, podesite pritisak vazduha (2,5-4,0 bar). 4. Uključite motor i ostaviti da tokom čišćenja radi u praznom hodu. 5. Sastavite senzore i izvršiti probnu vožnju. Talog koji se odstranio tokom procesa čišćenja će sagoreti tokom regularnog procesa regeneracije. OPASNOST. Sadrži : 2-butoksietanol. H315: Izaziva iritaciju kože. H318: Dovodi do teškog oštećenja oka. P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P332 + P313: Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. P310: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P362: Skinuti kontaminiranu odeću i oprati pre ponovne upotrebe. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

6. Dynamax DPF Cleaner
Dynamax DPF Cleaner-Aditiv visokih performansi namenjen je za upotrebu u svim dizel agregatima za smanjenje čađi i emisiju izduvnih gasova i poboljšanje performansi motora. Pogodan za sve vrste dizel goriva. PRIMENA: 300ml za 60l dizela dodati u rezervoar pre punjenja, svakih 5000km. OPASNOST. Sadrži : Ugljovodonici, C11-C14, n-alkani, izo-alkani, aromati (2-25%); ugljovodonici, C14-C18, n-alkani, iso-alkani, aromati (2-30%); 2-etilheksan-1-ol. H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H315: Izaziva iritaciju kože. H318: Dovodi do teškog oštećenja oka. H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama . P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P301 + P310: AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. P310: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P331: Ne izazivati povraćanje. P305 + P531 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

7. Dynamax DPF Cleaning Liquid
Dynamax DPF Cleaning Liquid-Vrlo efikasna kombinacija aditiva za čišćenje filtera čestica čađi (DPF). Efikasno rastvara kontaminaciju u DPF-u i regeneriše punu funkcionalnost. PRIMENA: pogodan za sve tipove DPF filtera. 1. Razblažiti u odnosu 1: 4 sa vodom (u slučaju jake kontaminacije 1: 1). 2. Demontirati DPF filter i sipati tečnosti za čišćenje – približno 3-5 litara (zavisno od veličine filtera). 3. Ostaviti da deluje od 8 do 10 časova. 4. Proveriti nivo tečnosti i dopuniti ako je potrebno. 5. Isprazniti filter. 6. Temeljno isprati filter sa čistom vodom nakon procesa čišćenja. 7. Sastaviti filter i izvršiti probnu vožnju u trajanju od najmanje 15 min. OPASNOST. Sadrži: 2-butoksietanol. H315: Izaziva iritaciju kože. H318: Dovodi do teškog oštećenja oka. P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice.P332+P313: Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. P310: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.P362: Skinuti kontaminiranu odeću i oprati pre ponovne upotrebe. P305 + P531 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

8. Dynamax Engine Care and Protect
Dynamax Engine Care and Protect -Sadrži visoko efikasne aditive za zaštitu od trenja kod svih tipova motornih ulja. Smanjuje trenje i povećava operativnu pouzdanost na visokim temperaturama. PRIMENA: 300ml za 5l ulja. Dodati u zagrejan motor nakon svake promene ulja. P102: Čuvati van domašaja dece. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

9. Dynamax Gasoline System Clean and Protect
Dynamax Gasoline System Clean and Protect -aditiv za čišćenje i zaštitu benzinskih sistema. Osigurava efektivno čišćenje celokupnog sistema za gorivo od rezervoara do komore za sagorevanje. Uklanja naslage nastale tokom rada i sprečava formiranje novih naslaga. Takođe je pogodan za hladno startovanja motora u zimskom periodu. PRIMENA: 300ml za 60l benzina na svakih 6 meseci. Dodati u rezervoar pre punjenja goriva. Tečnost za čišćenje nije zamena za gorivo! OPASNOST.Sadrži: toluen; propan-2-ol; aceton; destilati (nafta)laki, hidrogenizovani. H224: Veoma lako zapaljiva tečnost i para. H315: Izaziva iritaciju kože. H318: Dovodi do teškog oštećenja oka. H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu. H361d: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost ili na plod. H373: Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. P260: Ne udisati paru. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P303 + P361 + P353: AKO DOSPE NA KOŽU(ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom /istuširati se. P304 + P340: AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P308 + P313: Ako dođe do izlaganja ili sumnje da je došlo do izlaganja: Potražiti medicinski savet/mišljenje.
Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje naznačenom na ambalaži.

10. Dynamax Glass Cleaner
Dynamax Glass Cleaner-Sredstvo za čišćenje stakala i ogledala. Efikasno uklanjanja masnoće, smog, nikotin, ostatke insekata i vosak. Prijatnog je mirisa i ne ostavlja tragove. UPOTREBA: Naneti ravnomerno na staklo ili ogledalo, a zatim obrisati suvom krpom ili papirnom maramicom . Sastav detergneta: manje od 5% anjonski i nejonski sufraktanti, miris. SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakovanju u suvom i dobro provetrenom prostoru, na temperaturi do 40 0C. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje naznačenom na ambalaži.

11. Dynamax Hydraulic Lifter Care
Dynamax Hydraulic Lifter Care- smanjuje habanje hidrauličnih podizača i eliminiše neprijatne zvukove – zveckanje. Čisti hidraulične podizače ventila, osigurava optimalnu funkciju i poboljšava hladne startne karakteristike. PRIMENA: 300ml za 6l ulja. Dodati u novo ulje nakon svake promene ulja. OPASNOST. Sadrži: ulja za podmazivanje (nafta), C24-C50. H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama . P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P301 + P310: AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. P331: Ne izazivati povraćanje. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje naznačenom na ambalaži.

12. Dynamax G11 R ( 1031650, 1031651, 1031652, 1031653, 1031654, 1031655 )
Dynamax G11 R – Koncentrovana rashladna tečnost sa niskom tačkom mržnjenja štiti sistem hlađenja motornog vozila od dejstva mraza i korozije tokom cele godine. Garantuje veoma dobar prenos toplote. Ispunjava zahteve Renault i Volkswagen u skladu sa ASTM D 3306 specifikacijom. DINAMAKS G11 R je specijalno razvijen za vozila Renault. Primenjuje se u čistim sistemima za hlađenje prema uputstvu proizvođača automobila. Može se mešati sa svim rashladnim tečnostima na bazi etilen-glikola i propilen-glikola. Ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Preporučuje se zamena nakon tri godine. PAŽNJA: Proizvođač obezbeđuje konsultacije i nije odgovoran za štetu prouzrokovanu zloupotrebom proizvoda. Proizvod sadrži etandiol (etilen glikol). H302: Štetno ako se proguta. H373: Može da dovede do oštećenje organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. P102:Čuvatii van domašaja dece. P260: Ne udisati paru/sprej. P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270: Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P301 + P312: AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara /..ako se osećate loše. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Skladištiti u originalnoj ambalaži na dobro provetrenom i suvom mestu, na temperaturi do 40 °C. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja. Ne skladištiti u blizini hrane. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom (Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu).

DYNAMAX – G13, 1031624, 1031625, 1031626, 1031627, 1037560, 1031628, rashladna tečnost namenjena za hladnjake modernih aluminijumskih i livenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koncentrovana rashladna tečnost sa niskom tačkom mržnjenja štiti sistem hlađenja motornog vozila od dejstva mraza i korozije tokom cele godine. Garantuje veoma dobar prenos toplote. Ispunjava standarde VV TL 774 J, ASTM D 3306. Primjenjuje se u čistim sistemima za hlađenje prema uputstvu proizvođača automobila. Može se mešati sa svim rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola (etilen glikola) i propilen glikola. Rashladna tečnost ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Preporučena zamena je nakon tri godine. Proizvođač obezbeđuje konsultacije i nije odgovoran za štetu prouzrokovanu zloupotrebom proizvoda. PAŽNJA. Proizvod sadrži etandiol (etilen glikol). H302:Štetno ako se proguta. H373:Može da dovede do oštećenje organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. P102:Čuvatii van domašaja dece. P260: Ne udisati paru / sprej. P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270: Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P301 + P312: AKO SE PROGUTA: Pozovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. P501: Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Skladištiti u originalnoj ambalaži na dobro provetrenom i suvom mestu, na temperaturi do 40 °C. Zaštitite od toplote i direktnog sunčevog zračenja. Ne skladištite u blizini hrane. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom (Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu). Rok trajanja: 3 godine nakon datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

SDS_181_Dynamax G12, 1031632, 1031633, 1031634, 1031635, 1031636, 1031637, 1031638
DYNAMAX – G12, rashladna tečnost namenjena za hladnjake modernih aluminijumskih i livenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koncentrovana rashladna tečnost sa niskom tačkom mržnjenja štiti sistem hlađenja motornog vozila od dejstva mraza i korozije tokom cele godine. Garantuje veoma dobar prenos toplote. Ispunjava standarde VV TL 774 D-F, ASTM D 3306. Primenjuje se u čistim sistemima za hlađenje prema uputstvu proizvođača automobila. Može se mešati sa rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola (etilen glikola) i propilen glikola. Rashladna tečnost ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Preporučena zamena je nakon tri godine. Proizvođač obezbeđuje konsultacije i nije odgovoran za štetu prouzrokovanu zloupotrebom proizvoda. PAŽNJA. Proizvod sadrži etandiol (etilen glikol). H302:Štetno ako se proguta. H373:Može da dovede do oštećenje organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. P102:Čuvatii van domašaja dece. P260: Ne udisati paru/sprej. P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270: Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P301 + P312: AKO SE PROGUTA:Pozovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Skladištiti u originalnoj ambalaži na dobro provetrenom i suvom mestu, na temperaturi do 40 °C. Zaštitite od toplote i direktnog sunčevog zračenja. Ne skladištite u blizini hrane. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom (Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu). Rok trajanja: 3 godine nakon datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

SDS_179_AD Blue 1031662, 1031663
Vodeni rastvor urea sa visokom hemijskom čistoćom prema standardu ISO 22241 za rad SCR katalizatora. Uputstva i preporuke: Čuvati na temperaturama između – 5 ° C i + 25 ° C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Držite samo u originalnom kontejneru. Nikada ne prebacujte AdBlue u upotrebljenu ambalažu (npr. Iz goriva, radne tečnosti). Rizik kontaminacije AdBlue i oštećenja katalizatora. Rok upotrebe: 1 godina od datuma proizvodnje.

SDS_180_ DYNAMAX – G11 1031639, 1031640, 1031641, 1031642, 1031643, 1031644, 1031645
DYNAMAX – G11 rashladna tečnost namenjena za hladnjake motora izrađenih od lake legure. Koncentrovana rashladna tečnost sa niskom tačkom mržnjenja štiti sistem hlađenja motornog vozila od dejstva mraza i korozije tokom cele godine. Garantuje veoma dobar raspored toplote. Ispunjava standarde VV TL 774 C, ASTM D 3306. Primenjuje se u čistim sistemima za hlađenje prema uputstvu proizvođača automobila. Može se mešati sa rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola (etilen glikola) i propilen glikola. Rashladna tečnost ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Preporučena zamena je nakon tri godine. Proizvođač obezbeđuje konsultacije i nije odgovoran za štetu prouzrokovanu zloupotrebom proizvoda. PAŽNJA. Proizvod sadrži etandiol (etilen glikol). H302:Štetno ako se proguta. H373:Može da dovede do oštećenje organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. P102:Čuvatii van domašaja dece. P260: Ne udisati paru / sprej. P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270: Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P301 + P312: AKO SE PROGUTA:Pozovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. P501: Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Skladištiti u originalnoj ambalaži na dobro provetrenom i suvom mestu, na temperaturi do 40 °C. Zaštitite od toplote i direktnog sunčevog zračenja. Ne skladištite u blizini hrane. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom (Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu). Rok trajanja: 3 godine nakon datuma proizvodnje navedenog na pakovanju.

SDS_ 181_ DYNAMAX – G12++, 1031629, 1031630, 1037561, 1037562, 1031631, 1037563, 1037564
DYNAMAX – G12 ++ rashladna tečnost namenjena za hladnjake modernih aluminijumskih i livenih sistema za hlađenje motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Koncentrovana rashladna tečnost sa niskom tačkom mržnjenja štiti sistem hlađenja motornog vozila od dejstva mraza i korozije tokom cele godine. Garantuje veoma dobar prenos toplote. Ispunjava standarde VV TL 774 G, ASTM D 3306. Primenjuje se u čistim sistemima za hlađenje prema uputstvu proizvođača automobila. Može se mešati sa rashladnim tečnostima na bazi monoetilen glikola (etilen glikola) i propilen glikola. Rashladna tečnost ne sadrži nitrite, amine i fosfate. Preporučena zamena je nakon tri godine. PAŽNJA. Proizvod sadrži etandiol (etilen glikol). H302:Štetno ako se proguta. H373:Može da dovede do oštećenje organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. P102:Čuvatii van domašaja dece. P260: Ne udisati paru / sprej. P264: Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. P270: Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. P301 + P312: AKO SE PROGUTA:Pozovite CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/lekara ako se ne osećate dobro. P501: Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Skladištiti u originalnoj ambalaži na dobro provetrenom i suvom mestu, na temperaturi do 40 °C. Zaštitite od toplote i direktnog sunčevog zračenja. Ne skladištite u blizini hrane. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom (Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži I ambalažnom otpadu). Rok trajanja: 3 godine nakon datuma proizvodnje navedenog na pakovanju