DYNAMAX KOZMETIKA

1. Dynamax Coockpit Polisher
SDS 158 (501868) 1031681
Dynamax Coockpit Polisher Tečno sredstvo za poliranje plastičnih delova, na bazi prirodnih voskova i silikona. Čisti i obnavlja površine od plastike, drveta, gume, mermera. Antistatik efekat, smanjuje taloženje prašine. Jednostavno za korišćenje, sredstvo je idealno za negu i lepotu automobila, motocikala, kamp prikolica itd. PRIMENA: Naprskati na čistu krpu i ravnomerno prebrisati tretiranu površinu. SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakovanju, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom, na temperaturi do 40°C. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

2. Dynamax Glass Cleaner
SDS_168 (606135) 1031672
Dynamax Glass Cleaner Sprej za čišćenje vetrobranskog stakala. Pena čisti i odmaščuje staklo. Pre upotrebe dobro promućkati. Ravnomerno naneti na vetrobransko staklo i ostaviti da deluje. Obrisati suvom krpom ili papirnom maramicom. OPASNOST. H222-H229: Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: Može da eksplodira ako se izlaže toploti. H319: Dovodi do jake iritacije oka. P102: Čuvati van domašaja dece. P206: Ne udisati sprej. P210: Držati dalje od izvora toplote/ varnica/otvorenog plamena /vrućih površina.-Zabranjeno pušenje. P251: Kontejneri pod pritiskom: ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P410 + P412: Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°С. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Sastav detergenta: 5-15% alifatični ugljovodonici. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

3.Dynamax brake cleaner
SDS_159 (606141) 1031707
Dynamax brake cleaner Sredstvo za čišćenje kočnica sa jakim svojstvima rastvaranja. Karakteristike proizvoda: nije korozivan, ne ostavlja neželjene tragove, ne provodi električnu struju, snažan mlaz raspršivača. Promućkati pre upotrebe. Zaštititi lakirane i plastične delove. OPASNOST. Sadrži: Benzin(nafta) obrađen vodonikom, laki. H222-H229: Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: Može da eksplodira ako se izlaže toploti. H315: Izaziva iritaciju kože. H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu. H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. P102: Čuvati van domašaja dece. P260: Ne udisati sprej. P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P210: Držati dalje od izvora toplote/ varnica /otvorenog plamena /vrućih površina.-Zabranjeno pušenje. P251: Kontejneri pod pritiskom: ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P410+P412: Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°С. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

4.Dynamax Cockpit Spray
SDS160 (606136, 606137, 606138) 1031696, 1031697, 1031698
Dynamax Cockpit Spray Sprej za čišćenje i održavanje kontrolnih tabli i drugih površina od plastike u automobilima. Antistatik efekat, smanjuje taloženje prašine. PRIMENA: Promućkati bocu. Naneti sprej na suvu, čistu krpu i ravnomerno prebrisati tretiranu površinu.Zatim suvom krpom polirati do željenog sjaja. Koristi se na temperaturi od 5 do 300C. Izbegavati kontakt sa volanom i radnim pedalama. OPASNOST. H222-H229: Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: Može da eksplodira ako se izlaže toploti. H315: Izaziva iritaciju kože. H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu. H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. EUH066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. P101: Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102: Čuvati van domašaja dece. P260: Ne udisati sprej. P210: Držati dalje od izvora toplote/ varnica /otvorenog plamena /vrućih površina.-Zabranjeno pušenje. P251: Kontejneri pod pritiskom: ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P405: Skladištiti pod ključem. P410 + P412: Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°С. P403 + P233: Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Sadrži: 30% i više benzin (nafta), obrađen vodonikom, laki (<0,1% benzena CAS: 71-43-2), pentan, propan-2-ol, miris. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

5.Dynamax ATF III
SDS_161 (501622) 1031519
Dynamax ATF III Ulje za automatske menjače putničkih automobila, kamiona i autobusa za koje proizvođač preporučuje GM DEXRON III. Takođe se preporučuje za hidraulična kvačila putničkih automobila, kamiona, kao i hidrauličnie sisteme koji zahtevaju upotrebu ATF ulja. EUH208: “Sadrži alkoksilirani dugolančani alkilamin. Može da izazove alergijsku reakciju.“ P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži , na temperaturi do 40 0C u suvoj prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

6.Dynamax Manual PP90 GL 4
SDS_162 (502010) 1031542
Dynamax PP90 Ulje za podmazivanje mehaničkih menjača i reduktora (osim hipoidnih) modernih vozila i mobilnih mehanizama, za koje se zahteva ulje viskoziteta SAE 90. EUH208:“Sadrži: polisulfidi, di-tert-Bu; proizvod reakcije bis (2-metilpentan-2-il) ditiofosforne kiseline sa fosfor pentoksidom, etilen oksidom i račvastim alkilaminima (C12-C14). Može da izazove alergijsku reakciju.” P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži, na temperaturi do 40 0C u suvoj prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

7.Dynamax SAE 80W-90
SDS_163 (501624) 1031533
Dynamax Hypol PP 80W-90 GL 4 Ulje za podmazivanje mehaničkih menjača automobila i pogonskih osovina, koji zahtevaju ulja sa viskozitetnom gradacijom SAE 80W-90,nivoa API GL-4 . Koristi se za vozila koja rade u teškim uslovima rada. Može se koristiti i za podmazivanje mehaničkih menjača i reduktora savremenih putničkih vozila i kamiona, poljoprivrednih mašina i drugih prenosnih aplikacija. EUH208:“ Sadrži: polisulfidi, di-tert-Bu; proizvod reakcije bis (2-metilpentan-2-il) ditiofosforne kiseline sa fosfor pentoksidom, etilen oksidom i račvastim alkilaminima (C12-C14). Može da izazove alergijsku reakciju.” P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži, na temperaturi do 40 0C u suvoj prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati dalje od izvora toplote i direktne sunčeve svetlosti. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

8.Dynamax Siilicone Spray
SDS_164 (606143) 1031705
Dynamax Silicon Spray Silikonski sprej za podmazivanje i zaštitu plastičnih ili gumenih delova. Karakteristike proizvoda: Sprečava pucanje i škripu, sprečava zamrzavanje i isušivanje,vodoodbojno, izvanredna mehanička i termička stabilnost. Bocu promućkati pre upotrebe. Optimalno podmazivanje se dobija posle isparavanja rastvarača. OPASNOST. Sadrži: benzin (nafta), obrađen vodonikom, laki (<0,1% benzena CAS: 71-43-2). H222-H229: Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: Može da eksplodira ako se izlaže toploti. H315: Izaziva iritaciju kože. H336: Može da izazove pospanost i nesvesticu. H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
P102: Čuvati van domašaja dece. P260: Ne udisati sprej. P210: Držati dalje od izvora toplote/ varnica /otvorenog plamena /vrućih površina.-Zabranjeno pušenje. P251: Kontejneri pod pritiskom: ne probadati/probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P410 + P412: Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°С. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

9. Dynamax Motor Cleaner
SDS_165 (501866) 1031703
Dynamax Motor Cleaner Sredstvo za uklanjanje masti i nečistoća sa površine motora, šasija automobila, alata, podova i drugih teško zaprljanih delove i površina. Takođe je pogodan za punjenje višenamenski uređaja za odmašćivanje. UPUTSTVA ZA UPOTREBU: Dobro promućkati pre upotrebe. Koristite sredstvo nerazblaženo! Naprskati ili premazati četkom preko zaprljanih površina. Manji delovi se mogu potapati direktno u sredstvo. Ostavite da deluje 5-10 minuta, a zatim dobro israti vodom. Ne prskati na usijane predmete, električne auto delove ili druge uređaje. OPASNOST. Sadrži: ugljovodonici, C10-C13, n-alkani ( <2% aromata); izotridekanol, etoksilovani. Sastav detergenta: 30% i više alifatični ugljovodonici, 5 -15% nejonski surfaktanti. H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H315: Izaziva iritaciju kože. H318: Dovodi do teškog oštećenja oka. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P301+ P310: AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. P331: Ne izazivati povraćanje. P302 + P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakovanju u suvom i dobro provetrenom prostoru, na temperaturi do 40°C. Zaštititi od toplote i direktnog sunčevog zračenja. Ne držati blizu hrane. ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

10.Dynamax Contact Spray
SDS_166 (606144) 1031706
Dynamax Contact Spray Sprej za električne kontakte, štiti od vlage. Aerosol koristiti na sobnoj temperaturi. Dobro promućkati pre upotrebe. Obilno naprskati delove koji se tretiraju. Nakon isparavanja ostaje zaštitni transparentan film. OPASNOST. H222-H229: Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom: Može da eksplodira ako se izlaže toploti. H319: Dovodi do jake iritacije oka. EUH066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. P101: Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102: Čuvati van domašaja dece. P260: Ne udisati sprej. P210: Držati dalje od izvora toplote/ varnica/otvorenog plamena /vrućih površina.-Zabranjeno pušenje. P251: Kontejneri pod pritiskom: ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P410 + P412: Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°С. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

11. Dynamax Tyre Repair
SDS_167 (606142) 1031704
Dynamax Tyre Repair Sprej na bazi gume, za hitnu popravku guma sa ili bez unutrašnje gume (tubeless). Koristi se bez skidanja točka. Koristiti na temperaturi 5 – 30 0C. Pre upotrebe bocu dobro promućkati. Pronaći uzrok ispuštanja gume i ukloniti ga. Bocu držite naopačke i prazniti je pomoću adaptera. Naduvati gumu do određenog pritiska. Maksimalni domet sa ovim preparata je 10 km pri maksimalnoj brzinom od 50 km/h. OPASNOST . H222-H229: Veoma zapaljiv aerosol. Posuda pod pritiskom:Može da eksplodira ako se izlaže toploti. P102: Čuvati van domašaja dece. P260: Ne udisati sprej. P210: Držati dalje od izvora toplote/ varnica/otvorenog plamena /vrućih površina.-Zabranjeno pušenje. P251: Kontejneri pod pritiskom: ne probadati/ probijati niti paliti, čak ni kad su iskorišćeni. P211: Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P410 + P412: Zaštititi od sunčeve svetlosti. Ne izlagati temperaturama koje su veće od 50°С. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

12. Dynamax ATF System Cleaner 1031728
Dynamax ATF System Cleaner -čistač visokih performansi za automatske menjače sa i bez pretvarača obrtnog momenta pogodan za sve vrste menjača (4-8 stepeni prenosa). Uklanja naslage, štiti od korozije i prevremenog habanja.
PRIMENA: 300ml za 8l ulja. Dodati u automatskim manjačima pre zamene ulja i pokrenuti motor na 15 minuta sa čestim promenama stepena prenosa u toku vožnje (koristite sve stepene prenosa). Ispustite ulje i napuniti novo.
OPASNOST. Sadrži : benzin (nafta) hidrodesulfurizovani, teški. H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteve. H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P301 + P310: AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. P331:Ne izazivati povraćanje. P405: Skladištiti pod ključem. ROK TRAJANJA: 3 godine nakon datum proizvodnje navedenog na ambalaži.

13. Dynamax Car Shampoo 1031675-1031677
Dynamax Car Shampoo – Koncentrovani, pH neutralni, šampon za vozila sa bogatim efektom pene. Ne oštećuje boju i plastične delove. Lako se ispira i otporan je na tvrdu vodu. Dizajniran je specijalno za ručno pranje.
NAČIN PRIMENE: Razblažiti vodom u razmeri 1:200. Površine oprati sa sunđerom i isprati čistom vodom.
PAŽNJA. H319: Dovodi do jake iritacije oka. P101: Ako je potreban medicinski savet,sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. P102: Čuvati van domašaja dece. P280:Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare /zaštitu za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. Ne izazivati povraćanje. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranje. P310: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P337 + P313: Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet / mišljenje.
SASTAV DETERGENTA: nejonski surfaktanti manje od 5%, anjonski surfaktanti 15-30%, miris (linalol), konzervans (1,2-benzizotiazolin-3-on).
SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnoj ambalaži na suvom, dobro provetrenom mestu, na temperaturi koja ne prelazi 40 0C.
Rok trajanja: 3 godine nakon datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

14. Dynamax Shampoo and Wax 1031678-1031680
Dynamax Shampoo and Wax- šampon sa efektom poliranja i zaštitnim voskom, pogodan za sve vrste boja uključujući i metallik. Ne oštećuje boju, lako se ispira i ostavlja površinu čistu sa visokim sjajem. UPOTREBA: 50 grama šampona rastvoriti u 5-6l vode (razblaživanje 1: 100) da se stvori bogata pena. Dobro istrljati površine, a zatim isprati čistom vodom.
PAŽNJA. H319: Dovodi do jake iritacije oka. P102: Čuvati van domašaja dece. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare /zaštitu za lice. P301 + P330 + P331: AKO SE PROGUTA: isprati usta. Ne izazivati povraćanje. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranje. P310: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. P337 + P313: Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet / mišljenje.
SASTAV DETERGENTA: manje od 5% katjonski surfaktanti ,
5-15% nejonski surfaktanti, miris, konzervansi (Methilisothiazolinone, metilhloroizotiazolinon). SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakovanju u dobro provetrenom mestu ,na temperaturi koja ne prelazi 40 0C u suvoj prostoriji.
MINIMALNI ROK TRAJANJA: 3 godine od datuma navedenog na pakovanju.

15. DOT 4 1031666-1031669
DYNAMAX-DOT4 je kočiona tečnost za hidraulične kočione sisteme za motorna vozila, koja je namenjena za rad u temperaturnom opsegu od 50 0C do 260 0C. Ispunjava međunarodne standarde DOT4. Meša se sa kočionim tečnostima koje ispunjavaju standarde ISO 4925,SAE J 1703, FMVSS571-116(DOT3 i DOT4),VWTL 766. Ne oštećuje gumu i metal. Ima dobru termičku stabilnost. Perfektna antikoroziona zaštita obojenih i ne-obojenih metala.
PAŽNJA: Oštećuje auto lak. U slučaju prskanja, odmah isprati sa vodom. Proizvod se koristi nerazblažen.
OPASNOST. Dovodi do teškog oštećenja oka. EUH208: sadrži 2,4-dimetil-6-tertbutil fenol. Može da izazove alergijsku reakciju. P102:Čuvati van domašaja dece. P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI:Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učinit. Nastaviti sa ispiranjem. P310: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
SKLADIŠTENJE: Čuvati u orginalnoj ambalaži, u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom, na temperaturi do 40 0C. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Ne skladištiti u blizini hrane.
ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom.
ROK TRAJANJA: 3 godine nakon datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

16. SDS_148_ Dynamax Insect Remover
Dynamax Insect Remover Specijalni detergent za uklanjanje ostataka insekata sa stakala i karoserije. Ne izaziva nikakva oštećenja. Prijatnog je mirisa. PRIMENA: Naprsakti, istrljati sunđerom i isprati vodom. Sadrži: manje od 5% nejonski surfaktant , miris, konzervans (methylisothiazolinone, methylchloroisotiazolinone). SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakovanju, u suvom i dobro provetrenom prostoru, na temperaturi do 40 0C. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži . Uvoznik i distributer: KiT Commerce d.o.o Trgovačka 7/2 Beograd, Republika Srbija. 011/442-79-00 www.kitcommerce.rs
SDS_149_ Dynamax oil system cleaner
Dynamax oil system cleaner Sredstvo za čišćenje uljnih sistema.Efikasna formula koja rastvara lak i talog iz sistema ulja i vraća kompresiju u cilindrima motora. Čisti ventile, smanjuje buku motora i poboljšava efikasnost sagorevanja. PRIMENA: 300ml za 5l ulja. Sipati u postojeće ulje dok je motor isključen. Ostaviti motor da radi u praznom hodu oko 15-20 minuta. Ispustiti staro ulje iz motora i instalirati novi filter. OPASNOST.Sadrži : Ugljovodonici, C10-C13, n-alkani, izo-alkani, aromati (2-25%); Alkani, C14-C17, hlorovani. H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H362: Može da ima štetno dejstvo na odojčad. H372: Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.H412: Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. EUH209A: Može da postane zapaljivo prilikom upotrebe. EUH066: Višekratno izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože. P201: Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe.P260: Ne udisati paru. P263: Izbegavati kontakt za vreme trudnoće ili dojenja .P273: Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu. P308 + P313: Ako dođe do izlaganja ili sumnje da je došlo do izlaganja:Potražiti medicinski savet/mišljenje. P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.

17. SDS_150_ Dynamax radiator stop leak
Dynamax radiator stop leak Sredstvo za zatvaranje kritični pukotina i manjeg curenja u svim sistemima sa vodenim hlađenjem. Takođe, koristi se i preventivno. PRIMENA: 300 ml za 12 l rashladne tečnosti. 1. Proverite nivo rashladne tečnosti. 2. Dodajte proizvod u topao sistem za hlađenje i uključiti grejač kabine na „vruće“. 3. Ostaviti motor da radi u praznom hodu oko 10 minuta. 4. Proverite nivo rashladne tečnosti ponovo. P102: Čuvati van domašaja dece. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

18. SDS_151_ Dynamax radiator system cleaner 1031726
Dynamax radiator system cleaner Sredstvo za čišćenje sistema sa vodenim hlađenjem. Sadrži komponente koje brzo reaguju i uklanjaju naslage i taloge. Rastvara i uklanja kamenac i poboljšava performanse ventila, termostata i pumpe za vodu. PRIMENA: 300ml za 10l rashladne tečnosti. 1.Dodati u rashladni sistem pre svake zamene rashladne tečnosti. 2. Uključiti grejač kabine na „vruće“. 3. Ostaviti motor da radi u praznom hodu oko 30 minuta. 4. Isprazniti sistem u potpunosti, isprati čistom vodom i napuniti sistem za hlađenje. PAŽNJA. Sadrži :2-butoksiethanol. H319: Dovodi do jake iritacije oka. P264: Oprati vodom i sapunom detaljno nakon rukovanja. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337 + P313: Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

19. SDS_152_ Dynamax RAIN OFF
Dynamax RAIN OFF Sredstvo za vetrobrane pri kišnim uslovima vožnje.Ostavlja tanak film na staklima koji efikasno uklanja vodu sa istih. Odbija vodu i susnežicu, što značajno poboljšava vidljivost u lošim klimatskim uslovima, čak i bez upotrebe brisača. Redukuje prijanjanje masne prljavštine, ostatke insekata i odbija prašinu. Zimi smanjuje formiranje leda na staklima. Štiti staklo od ogrebotina. UPOTREBA: Naprskati tečnost na čisto suvo staklo i ravnomerno naneti po celoj površini čistom suvom krpom. Ostaviti da se osuši oko 3 minuta. Nakon sušenja, ispolirati staklene površine mekom suvom krpom. Postupak se može ponoviti. Preporučuje se jednom mesečno. Ne koristiti na laku, plastici ili polikarbonatnim površinama. Držati dalje od izvora toplote/ varnice /otvorenog plamena/vrućih površina. -Zabranjeno pušenje. SKLADIŠTENJE: Čuvati u zatvorenoj ambalaži, na suvom, dobro provetrenom mestu, na temperaturi koja ne prelazi 40 0C. Držati dalje od hrane. Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.ODLAGANJE: Ostatke proizvoda i praznu ambalažu sakupiti odvojeno i predati licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

20. SDS_153_ Dynamax Tyre Shine
Dynamax Tyre Shine Sredstvo za zaštitu i revitalizaciju svih vrsta guma na vozilima. Sadrži specijalnu formulu koja daje gumama novi, sjajan izgled. Pruža dugotrajnu negu i zaštitu od starenja, pucanja ili pojave pukotina. Preporučuje se nanošenje na suvu i čistu gumu. UPOTREBA: Naneti direktno na čistu površinu i ostaviti da se osuši. SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnoj ambalaži, na suvom dobro provetrenom mestu, na temperaturi koja ne prelazi 40 0C. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.

21. SDS_154_ Dynamax Universal Interio Cleaner
Dynamax Universal Interio Cleaner Univerzalno sredstvo za bezbedno odmašćivanje i uklanjanje nečistoće sa plastičnih i gumenih površina, stakla, metala, imitacija kože, mehaničkih delova, emajliranih ili obojenih površina i drugih materijala. PRIMENA: Naprskati i ostaviti da deluje nekoliko sekundi, obrisati vlažnim sunđerom. Sadrži: manje od 5% anjonski i nejonski surfaktanti, fosfati ; miris. SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnoj ambalaži, u prostoriji sa dobrom ventilacijom, na temperaturi koja ne prelazi 40 °C. Čuvati na suvom mestu. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži. Uvoznik i distributer: KiT Commerce d.o.o Trgovačka 7/2 Beograd, Republika Srbija. 011/442-79-00 www.kitcommerce.rs
SDS_155_ Dynamax Valve and Injector cleaner

22. Dynamax Valve and Injector cleaner: Sredstvo za čišćenje ventila, dizni urbizgavanja i usisnih grana bez rasklapanja istih. Uklanja radom nastale naslage u celom sistemu ubrizgavanja benzina. PRIMENA: 300ml na 60l benzina na svakih 6 meseci. Dodati u rezervoar pre punjenja goriva. Tečnost za čišćenje nije zamena za gorivo! OPASNOST. Sadrži : benzin (nafta) hidrodesulfurizovan teški; 2-metilpropan-1-ol. H226: Zapaljiva tečnost i para. H304: Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva. H318: Dovodi do teškog oštećenja oka. H411: Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P301 + P310: AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. P303 + P361 + P353: AKO DOSPE NA KOŽU(ili kosu): Hitno ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odeću. Isprati kožu vodom /istuširati se. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje.

23. SDS_156_. Dynamax Wheel Cleaner
Dynamax Wheel Cleaner Sredstvo za čišćenje hromiranih, nikl i aluminijumskih felni. Sadrži aktivnu antikorozivnu supstancu. Jednostavano i lako korišćenje, štedi vreme i ostavlja površinu čistu, svetlu i visokog sjaja. PRIMENA: Prskati na površinu, ostavi nekoliko sekundi i isprati. Ne koristiti za posebne ili lakirane diskove i za plastične radkapne automobila, motocikala i skutera. Ako su kočioni delovi ispupčeni, pokriti ih. PAŽNJA. H315: Izaziva iritaciju kože. H319: Dovodi do jake iritacije oka. P102: Čuvati van domašaja dece. P280: Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću /zaštitne naočare/zaštitu za lice. P302 + P352: AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P305 + P351 + P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva,ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P337+P313 : Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje. Sadrži: manje od 5% anjonski i nejonski surfaktanti, fosfati ; miris. SKLADIŠTENJE: Čuvati u u originalnoj ambalaži. Rok trajanja: 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na ambalaži.